Registracija privrednih subjekata

4.Registracija_privrednih_subjekata

POSTUPAK OSNIVANJA I REGISTRACIJE PRIVREDNIH SUBJEKATA

 

Overa potpisa osnivača privrednog društva i lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac)

Mesto: Sud ili gradski organ uprave
Napomena:

 • Visina iznosa aministrativnih taksi zavisi od broja potpisa, strana i primeraka osnivačkog akta i OP obrasca.

Ishodovanje potvrde banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun

Mesto: Banka

Potrebna dokumentacija:

 • Original Akta o osnivanju društva sa overenim potpisima osnivača na uvid;
 • Fotokopija Akta o osnivanju društva sa overenim potpisima osnivača;
 • Fotokopija lične karte ili pasoša osnivača.

Napomena:

 • U dobijenoj potvrdi banke osnivački kapital mora biti iskazan u evrima i u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Osnivanje i registracija društva sa ograničenom odgovornošću

Mesto: Agencija za privredne registre
Potrebna dokumentacija:

 • Registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrazac JRPPS-2);
 • Akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;
 • Potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun. (Ukoliko upisuju i unose nenovčani kapital, u svojim osnivačkim aktima osnivači treba da iskažu osnivački kapital i u evrima i u dinarskoj protivvrednosti, na dan upisa, odnosno unosa osnivačkog kapitala u privredno društvo);
 • Odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;
 • Overen potpis zastupnika (OP obrazac);
 • Dokaz o uplati naknade za osnivanje (3.600,00 dinara);
 • Dokaz o uplati takse za dobijanje registarskog/matičnog broja, a od Republičkog zavoda za statistiku (1.750,00 dinara).

Napomena:

 • Izdavanjem rešenja Agencije za privredne registre, privredni subjekti registracijom dobijaju registarski/matični broj od Republičkog zavoda za statistiku i poreski identifikacioni broj – PIB od Poreske uprave.
 • Iznosi naknada za registraciju osnivanja ostalih pravnih formi privrednih društava (ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo), kao i potrebna dokumentacija se razlikuju za svaku od njih.

Izrada pečata

Mesto: Pečatoreznica
Potrebna dokumentacija:

 • Fotokopija rešenja iz Agencije za privredne registre.

Napomena:

 • Prilikom preuzimanja pečata dostavlja se na uvid važeća lična karta.

Ishodovanje Potvrde o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji poreskog obveznika

Mesto: Poreska uprava
Potrebna dokumentacija:

 • Fotokopija rešenja iz APR-a (2 primerka);
 • Fotokopija osnivačkog akt (2 primerka);
 • Fotokopija lične karte osnivača (2 primerka);
 • Fotokopija lične karte direktora (2 primerka);
 • Fotokopija ugovora sa knjigovođom ili izjava zaposlenog radnika (2 primerka);
 • Fotokopija ugovora o zakupu poslovnog prostora (2 primerka);
 • Fotokopija dokaza o vlasništvu poslovnog prostora (2 primerka).

Napomena:

 • Neophodno prisusutvo direktora privrednog društva;
 • Pečat privrednog društva

Podnošenje zahteva za otvaranje računa u banci

Mesto: Banka
Neophodna dokumentacija:

 • Zahtev za otvaranje računa sa izjavom o vlasnikoj strukturi;
 • Karton deponovanih potpisa, dva primerka;
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa, dva primerka;
 • Rešenje o upisu kod nadležnog organa, ne starije od 3 meseca ili izvod iz registra kod nadležnog organa, ako je Rešenje o upisu starije od 3 meseca;
 • Akt nadležnog organa o osnivanju, ako registrovanje nije propisano i ako se osniva neposredno na osnovu zakona, što se dokumentuje odgovarajućim izvodom iz zakona;
 • Dokument nadležnog organa koji sadrži PIB;
 • Obaveštenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima, ako za klijenta razvrstavanje vrši organ nadležan za poslove statistike, odnosno dokument koji sadrži taj podatak;
 • Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje na OP obrascu;
 • Pismeno ovlašćenje (punomoć) koje potpisuje klijent (lice ovlašćeno za zastupanje), ako se račun otvara preko punomoćnika;
 • Dokaz o identitetu fizičkih lica (lična karta ili pasoš).

Evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

Mesto: Poreska uprava
Neophodna dokumentacija:

 • Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost (obrazac EPPDV);
 • Fotokopija rešenja iz Agencije za privredne registre;
 • Fotokopija Potvrde o dodeljenom PIB-u.

Prijava o zasnivanju radnog odnosa

Mesto: Nacionalna služba za zapošljavanje
Neophodna dokumentacija:

 • Prijava o zasnivanju-prestanku radnog odnosa (obrazac E-3);
 • Fotokopija Rešenja iz Agencije za privredne registre.

Napomena:

 • Prijava o zasnivanju radnog odnosa vrši se najkasnije 8 dana od dana zasnivanja radnog odnosa;
 • Prijava o slobodnom radnom mestu (obrazac E-1) neophodna je samo ukoliko se od NSZ potražuju određena sredstva ili usluge posredovanja i oglašavanja na sajtu ili u časopisu „Poslovi“.

Prijava početka poslovanja obveznika plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje

Mesto: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republički zavod za zdravstveno osiguranje
Neophodna dokumentacija:

 • Prijava početka, prestanka i promena u poslovanju obveznika plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (obrazac ROD-1);
 • Prijava, promena i odjava poslovanja obveznika plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje (obrazac OPD);
 • Fotokopija rešenja iz Agencije za privredne registre na uvid;
 • Fotokopija akta Poreske uprave kojim je dodeljen PIB na uvid;
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

Napomena:

 • Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana početka poslovanja.


Prijava zaposlenog na penzijsko i invalidsko osiguranje

Mesto: Fond za penzijsko invalidsko osiguranje
Neophodna dokumentacija:

 • Prijava na osiguranje za osiguranike zaposlene (obrazac M-1);
 • Ugovor o radu na uvid;
 • Radna knjižica na uvid;
 • Fotokopija lične karte;
 • Obrađen obrazac E-3 kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Napomena:

 • Prijava na osiguranje se podnosi u roku od 8 dana od dana početka poslovanja.

Prijava zaposlenog na zdravstveno osiguranje

Mesto: Republički zavod za zdravstveno osiguranje
Neophodna dokumentacija:

 • Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja (obrazac M);
 • Fotokopija ugovora o radu;
 • Fotokopija lične karte;
 • Fotokopija radne knjižice;
 • Fotokopija prijave na PIO (obrazac M-2, izdaje se rešavanjem obrasca M-1);
 • Stara zdravstvena knjižica.

Napomena:

 • Prijava zdravstvenog osiguranja podnosi se u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora o radu.