Građevinske dozvole i legalizacija

SVE ŠTO MORATE ZNATI O LEGALIZACIJI OBJEKATA

Država je rešila da uvede red kada se radi o izgradnji objekata i da omogući svima koji poseduju neuknjižene-nelegalizovane objekte da u odredjenom roku legalizuju svoje nekretnine.
Rok za legalizaciju je 11.mart 2009., što znači da se do tada moraju predati zahtevi jer posle tog roka legalizacija neće biti moguća.
Koje su posledice nepodnošenja zahteva u datom roku. Pre svega moguće je plaćanje višestrukog poreza, takve nekretnine biće jako teško prodati, a moguće je i rušenje takvih objekata.
Zato budite savesni legalizujte nekretninu jer možete mnogo izgubiti u suprotnom.
Pravilnikom o legalizaciji predviđa se i popust od 60% za sve one koji zahtev podnesu do 31.12.2009.a imaju objekte do 100m2.
Zahtev za legalizaciju se može podneti za sve objekte koji su nelegalno izgradjeni do 11. septembra 2009.
Svi koji su podneli zahtev po starom zakonu ne moraju podnositi ponovni zahtev.

PROCEDURA LEGALIZACIJE
 
 1. Podnošenje zahteva nadležnom organu opštine na čijoj se teritoriji objekat nalazi do 11.03.2010.
 2. Nadležni organ utvrdjuje da li je podneta potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom i pravilnikom i ukoliko nije u roku od 60 dana traži dopunu dokumentacije.
 3. Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi dopunu dokumentacije zahtev se odbija i dostavlja gradjevinskoj inspekcija radi preduzimanja neophodnih radnji.
 4. Ukoliko ne postoji mogućnost legalizacije otgan opštine odbacuje rešenje i po prasvosnažnosti ga dostavlja gradjevinskoj inspekciji radi preduzimanja neophodnih koraka.
 5. Ukoliko je moguće objekat legalizovati obaveštava se podnosilac zahteva o iznosu koji je potrebno uplatiti u roku od 60 dana, do kada podnosilac treba zaključiti ugovor sa Durekcijom za gradjevinsko zemljište.
 6. Po dobijanju i ovog polednjeg dokaza nadležni organ u roku od 15 dana donosi jedno rešenje o gradjevinskoj i upotrebnoj dozvoli posle koje sledi uknjižba nekretnine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA


Pored zahteva za naknadno izdavanje gradjevinske dozvole u zavisnosti od vrste objekta potrebno je dostaviti:
Za porodične stambene objekte do 100m2, stanove u stambenim zgradama do 100m2 i objekte preko 100m2 sa jednim stanom

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu gradjevinskog zemljišta
 • fotografija objekta
 • tehnički izveštaj o stanju objekta, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uredjenja koji sadrži geodetski snimak objekta sa kopijom plana parcele
 • administrativna taksa

Za stambene objekte sa više stanova, stambeno poslovne objekte i poslovne i proizvodne objekte

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu gradjevinskog zemljišta
 • fotografija objekta
 • zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta sa specifikacijom posebnih fizičkih delova koji sadrži  geodetski snimak objekta sa kopijom plana parcele
 • administrativna taksa

Za pomoćne objekte

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu gradjevinskog zemljišta
 • fotografija objekta
 • administrativna taksa 

Za objekte izgradjene iz budžeta RS, AP Vojvodine ili lokalne samouprave

 • zapisnik o izvršenom veštačenju o ispunjenosti uslova za upotrebu objekta sa specifikacijom posebnih fizičkih delova koji sadrži  geodetski snimak objekta sa kopijom plana parcele
 • administrativna taksa

Za objekte za koje je izdato odobrenje za izgradnju do donošenja Zajina o izgradnji a kojim je odstupljeno od izdatog odobrenja za izgradnju i potvrdjenog glavnog projekta

 • dokaz o pravu svojine na objektu ili dokaz o zakupu gradjevinskog zemljišta
 • projekat izvedenog stanja
 • administrativna taksa

Iskoristite pruženu priliku vaša nekretnina će više vredeti.